ارائه چهار چوب نظری برای توسعه تربیت ایرانی اسلامی با رویکرد استفاده حداکثری از وضع موجود فعالیت ها

:: ارائه چهار چوب نظری برای توسعه تربیت ایرانی اسلامی با رویکرد استفاده حداکثری از وضع موجود فعالیت ها

ارائه چهار چوب نظری برای توسعه تربیت ایرانی اسلامی

با رویکرد استفاده حداکثری از وضع موجود فعالیت های ورزشی مدارس ابتدایی

مهدیار مرصعی

کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران، دبیر ورزش آموزش و پرورش شهر ری

مقدمه

استفاده از ساعت درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی مدارس همیشه چالشی فرا روی مسئولین ورزش مدارس کشور بوده است. ارائه طرح ها و سیستم های نظارتی می تواند کمک به سزایی بر روند دستیابی به وضع مطلوب باشد اما جدای از این موارد عدم دقت و بررسی دقیق وضعیت موجود فعالیت های ورزشی مدارس با محوریت ارکان آموزشی اعم از مدیران ، معلمین ورزش و معلمین سایر دروس و همین طور امکانات موجود اشتیباهی بزرگ خواهد بود. متاسفانه مدیران ارشد ورزش آموزش و پرورش به جای نگاه از بالا به مسایل می بایست نگاه خود به درون مدرسه برده و مشکلات ورزشی درون مدارس را بررسی و ارائه راهکار نمایند. این پژوهش به دنبال بررسی وضع موجود فعالیت های ورزشی مدارس کشور بوده و ارائه راهکار های نظری برای توسعه تربیت ایرانی اسلامی با استفاده حداکثری از وضعیت موجود مدارس دارد.

روش شناسی

 برای شناخت از وضع موجود فعالیت های ورزشی مدارس لازم بود به بررسی بخشنامه ها و دستور العمل های 5 سال اخیر پرداخت و به منظور بررسی امکانات تعداد 5 آموزشگاه با کارکنان آن در سال تحصیلی 94-1393 (148 (n=به شیوه دردسترس به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و به روش مصاحبه با تمامی ارکان آموزشی به بررسی وضعیت موجود فعالیت های ورزشی از منظر رویه ها و امکانات پرداخته شد و همچنین برای دستیابی به چهار چوب نظری برای توسعه تربیت ایرانی اسلامی با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ از افراد مصاحبه شونده خواسته شد تا 10 راهکار خود را به ترتیب اولویت بیان نمایند.

یافته ها

بعد از مصاحبه با تمام ارکان آموزش مدارس رویه ها موجود شامل طرح ژیمناست برای پایه دوم ابتدایی، طرح سباح برای پایه سوم ابتدایی، طرح طناورز برای پایه چهارم ابتدایی، طرح آموزش تنیس روی میز برای پایه پنجم، طرح آموزش دومیدانی، طرح راست قامتی برای اصلاح ناهنجاری های بدنی، المپیاد درون مدرسه ای ، مسابقات ورزشی در رشته های متنوع برون مدرسه ای  ، برگزاری ساعت درس تربیت بدنی وورزش صبحگاهی به عنوان رویه های موجود بررسی شد که در این میان وضعیت طرح طناورز ، طرح آموزش تنیس روی میز و دومیدانی ، برگزاری ساعت درس تربیت بدنی و المپیاد درون مدرسه ای و برون مدرسه ای در دست اقدام بوده است و سایر طرح ها به دلیل عدم امکانات کافی به اجرا گذاشته نمی شدند. در این مدارس از منظر امکانات ورزشی حداقل امکانات ورزشی از قبیل توپ های رشته های ورزشی آموزشگاهی ، طناب و راکت تنیس روی میز برخوردار بودند. در جمع بندی چگونگی استفاده از فرصت های ورزشی مدارس از پرسشنامه های جمع آوری شده آن ها را به صورت جدول زیر بیان می گردد:

 

 

ردیف

راهکار برای توسعه تربیت ایرانی اسلامی

رویه هدف

1

انتخاب تعداد 10 حرکت از مجموعه نرمش های بدون وسیله ورزش زورخانه ای

ورزش صبحگاهی

2

تنظیم سوگندنامه جامع اخلاقی المپیاد درون مدرسه ای با محتوی مصادیق رفتاری تربیت ایرانی اسلامی و ایجاد اتحاد گفتمان تمامی ارکان آموزشی مدرسه و اولیاء با محوریت معلم ورزش

المپیاد درون مدرسه ای

3

برگزاری کلاس درس تربیت بدنی ارزش محور منطبق با مفاد سوگندنامه وشکل دهی طرح درس ها با استفاده از شیوه های تربیت اسلامی همچون قصه گویی و....

(هر جلسه یک ماده هدف گیری شود)

ساعت درس تربیت بدنی و هنگام اجرای طرح ها و قبل از برگزاری مسابقات المپیاد درون مدرسه ای

4

ارزیابی فصلی از میزان پیشرفت تربیتی دانش آموزان با استفاده از مشارکت تمامی ارکان آموزشی

تمامی فرصت های آموزشی مدرسه

5

اختصاص  هر هفته آموزشی منطبق با مفاد سوگندنامه

(برای نمونه هفته احترام)

تمامی فرصت های آموزشی مدرسه

 

نتیجه گیری

پیشنهاد می شود برای اجرایی شدن راهکار های مورد بحث از این پژوهش دستور العملی با عنوان  دستور العمل جامع تربیت ایرانی اسلامی با محوریت ورزش توسط معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش تنظیم گردد و با برگزاری جلسات سیستم اتحاد گفتمان ارکان آموزشی در تمامی مدارس کشور منطبق بر دستور العمل مقدمات اجرای فراگیر ان را فراهم نمایند.

 

منابع:

1-     آزمون، جواد و همکاران، ضمیمه کتاب تربیت بدنی دوره ابتدایی ویژه معلمان پایه سوم، اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسی، چاپ اول، 1392.

2-     آزمون، جواد و همکاران، ضمیمه کتاب تربیت بدنی دوره ابتدایی ویژه معلمان پایه دوم، اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسی، چاپ اول، 1391.

3-     ارشاد، طیبه و همکاران، کتاب معلم درس سلامت و تربیت بدنی ششم دبستان، اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسی، چاپ اول، 1391.

 

منبع : وبلاگ رسمی آب درمانی و آموزش شناارائه چهار چوب نظری برای توسعه تربیت ایرانی اسلامی با رویکرد استفاده حداکثری از وضع موجود فعالیت ها
برچسب ها : تربیت ,ورزشی ,مدارس ,مدرسه ,بدنی ,موجود ,تربیت بدنی ,ایرانی اسلامی ,تربیت ایرانی ,ورزشی مدارس ,موجود فعالیت ,تربیت ایرانی اسلامی ,توسعه تربیت ای

نمونه ای از آینده پژوهی در مقالات من:ارائه راهکار عملیاتی برای دستیابی به ورزشکاران با اخلاق در آیند

:: نمونه ای از آینده پژوهی در مقالات من:ارائه راهکار عملیاتی برای دستیابی به ورزشکاران با اخلاق در آیند

ارائه راهکار عملیاتی برای دستیابی به ورزشکاران با اخلاق در آینده

مهدیار مرصعی[1]

1- کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران

مقدمه

در حالی که، حاشیه ها و فساد اخلاقی موجود در برخی ورزش ها به چالشی همه گیر در سراسر دنیا تبدیل شده است، بسیاری از کودکان و نوجوانان و جوانان شاهد رسوایی و رفتار های غیر اخلاقی الگو های اجتماعی خود هستند، برنامه ریزی برای دستیابی به ورزشکاران با اخلاق می تواند یکی از اهداف مهم سازمان های ورزشی کنونی باشد. هدف از این پژوهش ارائه راهکار عملیاتی جهت دستیابی به ورزشکاران با اخلاق در آینده با رویکرد استفاده حداکثری از فرصت های موجود می باشد.

روش‌شناسي

روش پژوهش حاضر، ترکیبی و تحلیلی است. برای ارائه راهکار نخست به بررسی موقعیت ها موجود جهت بهره برداری و تربیت ورزشکاران با اخلاق از طریق مطالعه بخش های زندگی ورزش کاران تا قبل از دوران حرفه ای پرداخته شد. سپس با شناسایی فرصت ها به بررسی شیوه ای منتخب جهت نهادینه سازی اخلاق مداری در ورزشکاران به روش پژوهش در عمل پرداخته شد. بدین منظور تعداد 85 دانش آموز دبستانی انتخاب و راهکار منتخب به طور مقطعی کوتاه مدت به اجرا گذاشته شد و نتایج آن مورد ارزیابی نظری قرار گرفت.

يافته‌ها

یافته های این پژوهش نشان می دهد استفاده از فرصت های آموزشی ، تربیتی در دوران تحصیل ورزش کاران می تواند تا میزان زیادی در نهادینه شدن اخلاق مداری آنان تاثیر به سزای داشته باشد. راهکار یافته شده بدین صورت است که با توجه به برگزاری مسابقات ورزشی به عناوین مختلف در مدارس اعم از امپیاد های ورزشی و  مسابقات استانی و ... می توان با تدوین منشور های اخلاقی و سوگندنامه های اخلاقی  قبل از مسابقات و تببین آن  توسط معلمین و مربیان ورزشی به طور مرتب و هر ساله به ایجاد روحیه اخلاق مداری در سال های بعد از تحصیل و دوره قهرمانی کمک به سزایی داشته باشد. جامعه آماری این پژوهش در یک دوره مسابقات ورزشی شرکت داده شدند، که قبل از شروع مسابقات مربی اقدام به تدوین سوگندنامه اخلاقی و اخذ امضاء از ورزشکاران و نیز تعهد تذکر از اولیاء ایشان نمود و بعد با استفاده و تذکر روزانه بر مفاد سوگندنامه سعی در تعمیق آن نمود، بعد از گذشت 6 ماه با استفاده از چک لیست های رفتاری اخلاق مداری ورزشکاران مورد ارزیابی قرار گرفت، که حاکی از اثر بخش بودن راهکار بود.

نتيجه‌گيري

جهت دستیابی به ورزشکاران با اخلاق در آینده می بایست به دوران تحصیل آنان اهمیت بیشتری داد. معلمین و مربیان ورزشی می بایست با تدوین منشور های اخلاقی و اخذ تعهد و نظارت به حسن اجرای آن در دوران کودکی و استمرار آن تثبیت صفات اخلاقی باعث تثبیت صفات اخلاقی خوب در انان شوند و تضمینی باشد ه در آینده ورزشکاران با اخلاق به جامعه حرفه ای ورزش کشور قدم گذارند.

واژگان کلیدی: ورزشکار، اخلاق، آینده، راهکار

منابع

  1. احسانی ، محمد ؛ شجیع، رضا ، )1392 (اخلاق در ورزش با رویکرد فلسفی ، تهران، انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و  علوم ورزشی،


[1] Mahdiyar.morassaei@gmail.com

منبع : وبلاگ رسمی آب درمانی و آموزش شنانمونه ای از آینده پژوهی در مقالات من:ارائه راهکار عملیاتی برای دستیابی به ورزشکاران با اخلاق در آیند
برچسب ها : اخلاق ,ورزشکاران ,راهکار ,اخلاقی ,ورزشی ,پژوهش ,ارائه راهکار ,اخلاق مداری ,راهکار عملیاتی ,برای دستیابی ,تدوین منشور ,ارائه راهکار عملیاتی

بررسی علل وعوامل عدم راه اندازي نظام بازاريابي و جذب حاميان مالی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در برخی

:: بررسی علل وعوامل عدم راه اندازي نظام بازاريابي و جذب حاميان مالی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در برخی

بررسی علل وعوامل عدم راه اندازي نظام بازاريابي و جذب حاميان مالی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در برخی مدارس از دیدگاه مدیران و معلمین ورزش و ارائه راهکار

1- مهدیار مرصعی 2- آمنه نقدعلی

1 -  کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی  دانشگاه پیام نور تهران- دبیر ورزش ناحیه2ری

2-دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه 11 شهر تهران

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی علل وعوامل عدم راه اندازي نظام بازاريابي و جذب حاميان مالی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در برخی مدارس از دیدگاه مدیران و معلمین ورزش می باشد . ارائه راهکار جهت جذب حامیان مالی از دیگر اهداف این پژوهش می باشد.

 

روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. بدین منظور 353 نفر از تماشاگران بالای 18 سال شهرآورد استقلال و پرسپولیس از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه هویّت تیمی تریل و جیمز (2001)، کیفیت رویداد ژانگ و همکاران (1997) و کیفیت خدمات واکفیلد و همکاران (1996) بودند که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید متخصص تایید و پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب (77/0، 72/0، 93/0) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، بین هویّت تیمی و کیفیت رویداد رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد (01/0P<). اما بین هویّت تیمی و کیفیت خدمات رابطۀ معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، هویّت تیمی پیش بینی کنندۀ معناداری برای درک کیفیت رویداد می باشد.

نتیجه گیری: مدیران باشگاه ها و مسئولین سازمان لیگ برتر فوتبال می توانند با در نظر گرفتن استراتژی برای افزایش حضور تماشاگران از طریق افزایش احتمال یک تجربۀ مثبت در تماشاگران فعالیت هایی را در برنامه بلند مدت خود در نظر بگیرند.همچنین به هویّت تیمی به عنوان یک عامل مهم در افزایش درک کیفیت رویداد بیشتر توجه نمایند.

واژه های کلیدی:  هویّت تیمی، کیفیت رویداد، کیفیت خدمات، شهرآورد فوتبال

 

منبع : وبلاگ رسمی آب درمانی و آموزش شنابررسی علل وعوامل عدم راه اندازي نظام بازاريابي و جذب حاميان مالی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در برخی
برچسب ها : کیفیت ,استفاده ,ورزش ,مالی ,معلمین ورزش ,دیدگاه مدیران ,ارائه راهکار ,تربیت بدنی ,کیفیت رویداد ,مالی المپیاد ورزشی

توصیف شیوه بهره برداری اخلاقی از فرصت جذاب المپیاد درون مدرسه ای

:: توصیف شیوه بهره برداری اخلاقی از فرصت جذاب المپیاد درون مدرسه ای

توصیف شیوه بهره برداری اخلاقی از فرصت جذاب المپیاد درون مدرسه ای

مهدیار مرصعی1، آمنه نقدعلی2

1 -  کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی  دانشگاه پیام نور تهران- دبیر ورزش ناحیه2ری

2-دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه 11 شهر تهران

مقدمه

ورزش و  مسابقات ورزشی دارای جذابیت های انکار ناپذیری هستند که می توان از این جذابیت و علاقمندی برای مقاصد گوناگون در آموزشگاه ها استفاده کرد. از طرفی همیشه از معلمین ورزش به شیوه های مختلف از طرف سایر  معلمین و یا حتی مدیران از آنان خواسته می شود که برخی دانش آموزان را و یا بعضی از کلاس ها را از ورزش محروم نماییم و یا تهدید به محروم ساختن آنها نماییم و از این عامل برای به راه آوردن بچه ها استفاده شود. در اکثر مواقع معلمین ورزش هم به لحاظ همکاری و هم به منظور مرتفع کردن مشکل قبول می کنند و به شیوه های مختلف سعی در تعدیل رفتار های دانش آموزان می کنند، اینگونه است که هم از نظر تئوریک و نظری به لحاظ تربیتی بودن ورزش و هم به لحاظ عملی کار تربیتی و اخلاقی در کنار ورزش به یک هدف عمده برای معلمین ورزش تبدیل شده است. لذا می بایست معلمین ورزش از تمامی فرصت های پیش رو از جمله طرح جدید و فرصت جذاب المپیاد درون مدرسه ای که از طرف مسئولین اخیرا به برنامه ورزشی مدارس اضافه شده است ، در جهت بهبود و مرتفع نمودن مسایل اخلاقی و رفتاری دانش آموزان استفاده نمایند. هدف از این پژوهش یافتن اقدام عملی برای توسعه اخلاقی و رفتاری دانش آموزان با استفادهاز فرصت جذاب المپیاد درون مدرسه ای می باشد(1-4).

روش‌شناسی تحقیق

روش این تحقیق از نوع ترکیبی می باشد که محقق با توجه هدف در هر بخش از روش‌های تحقیق توصیفی کتابخانه‌ای و اقدام پژوهی(پژوهش در عمل) استفاده نموده است. محقق برای تعیین روش بهره برداری اخلاقی منابع در دسترس پیرامون موضوعات تربیتی و شیوه های موثر توسعه اخلاقی بررسی نموده و روشی را برای بهره برداری اخلاقی بر پایه منابع و فرصت جذاب و نوین المپیاد درون مدرسه ای انتخاب نموده است. پس از آن برای تایید روایی آن از نظر تعدای از اساتید تربیت بدنی استفاده نموده و با عملیاتی کردن طرح در قالب طرح اقدام پژوهی با استفاده از سیاهه رفتاری از اثربخشی آن اطمینان حاصل نموده است. جامعه آماری پژوهش شامل 154 نفر از دانش آموزان مقطع دوره دوم دبستان و پایه پنجم و ششم به شیوه در دسترس انتخاب شده اند.

یافته‌ها

یافته های پژوهش حاکی از اتخاذ روشی است که منطبق با طراحی منشور اخلاقی چند بندی که در طول مدت یک ماه آغازین سال تحصیلی نخست به شناسایی نقط ضعف اخلاقی دانش آموزان پرداخته می شود و سپس منشور اخلاقی المپیاد بر پایه نقاط ضعف طراحی و با استفاده از بازخورد گیری سایر معلمین تصویب و  مورد استفاده قرار می گیرد. منشور اخلاقی مورد استفاده در این اقدام پژوهی دارای 14 بند است که مواردی همچون تمام کار ها فقط برای خدا، نظم، احترام، ایثار، حفظ زبان، خوش اخلاقی با دیگران، هنگام درس سراپا گوش و تعهد به منشور اخلاقی می باشد که معلم ورزش در هر جلسه اقدام به تبیین یک بند از منشور می نمود. دانش آموزان در روز نخست مسابقات با امضاء نمودن منشور اخلاقی به طور ضمنی تعهد اجرا آن را می نمودند و می بایست روزانه مفاد ان را مرور می نمودند. سایر روش ها و چرخه کلی اقدام پژوهی به صورت جدول زیر ارائه می گردد.

جدول چرخه اقدام پژوهی

یافته نهایی

یافته ها و زمینه های

تغییر و اصلاح

روش بررسی اقدام و

جمع آوری اطلاعات

خلاصه اقدام و

اقدام اصلاحی

از طریق منشور اخلاقی و تبیین مفاد آن و اخذ امضاء از دانش آموزان و برگزاری مسابقات و ایجاد لذت در درون دانش آموزان هدف می توان به بهره برداری اخلاقی دست یافت

با توجه به سیاه های رفتاری میزان رفتار های خارج از چهار چوب منشور اخلاقی تا میزان قالب توجهی توسط دانش آموزان هدف کاهش داشت

سیاه رفتاری دانش آموزان در قبل تنظیم مفاد منشور اخلاقی المپیاد و ادامه روند سیاه نویسی در طول مدت برگزاری المپیاد

استفاده از منشور اخلاقی المپیاد درون مدرسه ای به منظور تعدیل نمودن رفتار های دانش آموزان و اخذ امضاء و تبیین مفاد توسط معلم ورزش

میتوان با طلب مشارکت از اولیاء و مرور روزانه منشور اخلاقی برای دانش اموزان هدف به تعدیل رفتاری دست پیدا کرد و روش صفحه سفید اعمال مطلوب ارزیابی شد

در ماه های پایانی المپیاد با تغییر رفتار دانش آموزان موارد خطاء با پاک کن پاک گردید و برای دانش اموزان تداعی صفحه سفید اعمال توسط معلم ورزش صورت گرفت

باز خورد گیری از طریق اولیا و طلب مشارکت از آنان توسط اولیائ مورد استقبال قرار گرفت و از پشت برگه منشور اخلاقی  هر دانش آموز برای ثبت موارد خطاء استفاده شده البته با مداد

پس از اندکی گذشت زمان از طرح و شفاف شدن دانش اموزان هدف مرحله دوم طرح با تعیین تکلیف مرور توسط خود دانش آموزان به صورت روزانه و گاها توسط اولیاء اقدام اصلاحی دوم صورت گرفت

 

بحث و نتیجه گیری

استفاده عملی از مسابقات ورزشی برای تثبیت و نهادینه کردن اعتقادات و اخلاقیات دانش آموزان کشور همکنون و در سال های آتی باید مورد توجه ارکان آموزشی در مدرسه و مسئولین قرار گیرد. ابعاد مختلف این اقدام پژوهی می تواند معلمین ورزش را از رکود خارج ساخته و وارد میدان عمل نماید و در کنار سایر مسئولین و معلمین آموزشی به عنوان فردی اثرگذار در راستای تحقق اهداف اخلاقی گام بردارد. در ضمن با توجه به رواج بی اخلاقی در میان ورزشکاران کشور عمومیت یافتن این تجربه می تواند در دستیابی به ورزشکاران اخلاق مدار در آینده کمک به سزایی خواهد کرد. پیشنهاد می شود طرح المپیاد درون مدرسه ای از سوی معاونت تربیت بدنی و سلامت مورد بازنگری قرار گیرد و تنظیم منشور اخلاقی المپیاد را به مسئولین آموزشگاه ها واگذار نمایند تا آنان با بررسی مصادیق اخلاقی و اعتقادی مورد نیاز فضای عمومی آموزشگاه خود اقدام به تنظیم منشور متناسب نمایند و با استفاده از روش های تشریح شده در این تجربه با محوریت معلم ورزش از نتایج آن بهره برداری نمایند.

منابع

1.دستور العمل برگزاری المپیاد درون مدرسه ای، وزارت آموزش و پرورش، سال تحصیلی 94-1393 سایت:http://shs.medu.ir/Portal/Home/در ساعت:12:00روز 15آذر1393

2. رجبعلی مظلومی، نیرو و نشاط تربیت ورزشی ، تهران:معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ،چاپ دوم .1386.

3.شهلا منصوریه، نقش و تاثیر رفتار های غیر کلامی در پرورش فرزندان ، روزنامه همشهری ،شنبه 19فروردین91،ص.13.

4.رحیم رمضانی نزاد ، تربیت بدنی در مدارس ،تهران: سمت ،چاپ پنجم.1388.

5.اقبال قاسمی پویا، راهنمای معلمان پژوهنده،تهران:کاج ،1383.

 

 

منبع : وبلاگ رسمی آب درمانی و آموزش شناتوصیف شیوه بهره برداری اخلاقی از فرصت جذاب المپیاد درون مدرسه ای
برچسب ها : اخلاقی ,دانش ,آموزان ,منشور ,ورزش ,استفاده ,دانش آموزان ,منشور اخلاقی ,درون مدرسه ,المپیاد درون ,تربیت بدنی ,بهره برداری اخلاقی ,منشور اخلاقی ال

بررسی اندوخته ورزش همگانی دانش آموزان دهه70 با هدف تحلیل اثر بخشی برنامه‌های ورزشی در گذشته

:: بررسی اندوخته ورزش همگانی دانش آموزان دهه70 با هدف تحلیل اثر بخشی برنامه‌های ورزشی در گذشته

بررسی اندوخته ورزش همگانی دانش آموزان دهه70

با هدف تحلیل اثر بخشی برنامه‌های ورزشی در گذشته

1-مهدیار مرصعی

1-        کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی- دبیر ورزش ناحیه2 ری

هدف: این پژوهش با  بررسی اندوخته ورزش همگانی دانش آموزان دهه 70 می باشد که افرادی را که در رده سنی 25 تا 35 سال هستند را شامل می شوند. به دنبال میزان اثر بخشی برنامه های ارگان های مختلف در طی دهه مذکور می باشد و در نهایت با ترسیم نقاط قوت و ضعف برنامه ها آن زمان، زمینه را برای عدم تکرار اشتباهات و استفاده از تجربیات سابق برای مدیران حال حاضر ورزش همگانی فراهم نماید.

 

روش شناسی: روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی و ترکیبی است. که برای  بررسی اندوخته ورزش همگانی افراد 25 تا 35سال علاوه به بررسی منابع اعم از مکتوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها، اقدام به طراحی پرسشنامه باز پاسخ گردید و به شیوه مصاحبه با این رده سنی ، اقدام به توزیع و جمع آوری اطلاعات و تحیل آن ها پرداخته شد. نمونه به شیوه در دسترس از بین شهروندان برخی از مناطق شهر تهران انتخاب گردیدند.

یافته ها: بعد از طراحی چهار چوب اولیه پژوهش به دنبال میزان اثر بخشی هر یک از ارگان ها و نهاد ها به مصاحبه با مخاطبان پرداخته شد. با ریشه یابی مفهومی می توان گفت پایه اندوخته ورزش همگانی افراد تاثیر پذیر از روزهای حضور آنان در مدارس ابتدایی است. در این بین افراد بیان کردند که زمانی مربیان ورزش و پرورشی خود سکان دار انجام حرکات ورزش صبحگاهی شده اند ، باعث تثبیت حرکات در اذهان دانش اموزان حتی تا سن بزرگسالی شده است. در بررسی به عمل آمده اکثر اندوخته های ورزش همگانی افراد متعلق به نرمش های ورزش باستانی و سنتی می باشد که زمانی که از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد به صورت عملی اندوخته خود را به نمایش بگذارند، حرکات ورزش باستانی و نرمش های آن را نشان دادند و در جمیع موارد آن را متعلق به زمانی می دانند که در مربیان ورزشی خود اقدام به نمایش حرکات می کردند.

نتیجه گیری: پس از بررسی های انجام شده در اندوخته ورزش همگانی دانش آموزان دهه 70 مشخص شد؛ بیشترین اندوخته ورزشی متعلق به دوران مدرسه و فعالیت های این بخش می باشد. مشخص شد در موارد که اندوخته قابل توجهی در افراد دیده شد این اندوخته متعلق به زمانی بوده که مربیان ورزشی در مدارس حضور داشته اند. اقدام به کلیشه سازی حرکات نرمشی کرده اند. که این کلیشه سازی در بیشتر موارد منطبق به نرمش های ورزش زورخانه ای می باشد. پیشنهاد می شود تحقیق مشابهی در دانش آموزان دهه های 80 و 90 صورت گیرد تا مشخص شود اندوخته ورزش همگانی افراد در دهه های مختلف چه تغییری یافته است.

واژه های کلیدی:   اندوخته ورزشی، دانش آموزان، دهه70 ،تحلیل اثر بخشی، گذشته

منبع : وبلاگ رسمی آب درمانی و آموزش شنابررسی اندوخته ورزش همگانی دانش آموزان دهه70 با هدف تحلیل اثر بخشی برنامه‌های ورزشی در گذشته
برچسب ها : ورزش ,اندوخته ,همگانی ,بررسی ,دانش ,افراد ,ورزش همگانی ,اندوخته ورزش ,دانش آموزان ,همگانی افراد ,همگانی دانش ,ورزش همگانی افراد ,بخشی برنامه‌ها

مقالات مهدیار مرصعی در سال 94:توصیف شیوه همسو سازی فعالیت های ورزشی موجود مدارس کشور با هدف دستیابی

:: مقالات مهدیار مرصعی در سال 94:توصیف شیوه همسو سازی فعالیت های ورزشی موجود مدارس کشور با هدف دستیابی

توصیف شیوه همسو سازی فعالیت های ورزشی موجود مدارس کشور با هدف دستیابی به توسعه پایدار ورزش همگانی

1-مهدیار مرصعی 2-آمنه نقدعلی  3-میثم عشوری

1-        کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی- دبیر ورزش ناحیه2 ری

2-      کارشناس تربیت بدنی دبیر ورزش منطقه11 تهران

3-      کارشناس ارشد مدیریت ورزشی-دبیر ورزش ناحیه2 ری

هدف: با نیم نگاهی به خروجی های نظام آموزشی می توان گفت که نظام تربیت بدنی فعلی در زمینه توسعه پایدار ورزش همگانی دچار ضعف و ناکارآمدی است، لذا هدف اصلی این پژوهش چگونه همسوسازی فعالیت های ورزشی موجود مدارس کشور با هدف دستیابی به توسعه پایدار ورزش همگانی می باشد.

 

روش شناسی: روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی و ترکیبی است. که برای  بررسی وضعیت فعالیت های ورزشی موجود علاوه به بررسی منابع اعم از مکتوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها، اقدام به طراحی پرسشنامه باز پاسخ گردید و به شیوه های گوناگون اعم از مشاهده و مصاحبه با معلمین و مدیران و اقدام به توزیع و جمع آوری اطلاعات و تحیل آن ها پرداخته شد. نمونه به شیوه در دسترس از بین معلمان و مدیران مدارس دولتی برخی از مناطق شهر تهران انتخاب گردیدند.

یافته ها: یافته ها برآمده از مصاحبه نبود روح هدف گذاری را در طرح ها ، عدم یکپارچگی و پیوستگی فعالیت ها به عنوان مهمترین علل تحقق نیافتن و عدم ترویج ورزش همگانی در آموزشگاه ها می داند. طرح هایی که هدف آن بیشتر توسعه ورزش همگانی بوده می توان به طرح طناورز اشاره که تمامی مصاحبه شوندگان این ورزش را پاسخگو برای طیف دانش آموز می دانند اما دانش آموزان نمی توانند به عنوان انتخابی مادام العمر به ان نگاه کنند. دید انتخاب الگویی مادام العمری در زیر ساخت ورزش کشور یعنی مدارس ضعف اصلی برنامه های ورزشی مدارس می باشد.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد روح ورزش ترویج ورزش همگانی در فعالیت ها ورزشی مدارس وجود ندارد و فعالیت های ورزشی مدارس بیشتر به آموزش رشته های ورزشی رقابتی تمرکز دارد. محتوی فعلی نظام آموزشی این نگرش را در دانش آموزان ایجاد نمی کند که می بایست الگویی برای انجام مادام العمر فعالیت ها داشته باشند. لذا پیشنهاد می شود با تشکیل هسته در نهاد وزارتی جهت آشنا نمودن دانش آموزان با طیف گسترده ورزش همگانی نسبت به محتوی سازی آموزش حرکات ورزش های همگانی با قابلیت انتخاب برای مادالعمر به تفکیک مقاطع و سطوح اقدام گردد.

واژه های کلیدی:  همسو سازی، فعالیت های ورزشی، توسعه پایدار ورزش همگانی، ورزش مدارس

 

منبع : وبلاگ رسمی آب درمانی و آموزش شنامقالات مهدیار مرصعی در سال 94:توصیف شیوه همسو سازی فعالیت های ورزشی موجود مدارس کشور با هدف دستیابی
برچسب ها : ورزش ,ورزشی ,فعالیت ,مدارس ,همگانی ,توسعه ,ورزش همگانی ,توسعه پایدار ,پایدار ورزش ,ورزشی موجود ,تربیت بدنی ,ورزشی موجود مدارس

چکیده آخرین مقاله علمی ام در زمینه تعلیم و تربیت ورزشی در همایش بین امللی تربیت بدنی رو نمایی شد.

:: چکیده آخرین مقاله علمی ام در زمینه تعلیم و تربیت ورزشی در همایش بین امللی تربیت بدنی رو نمایی شد.

چکیده فارسی:

بررسی شیوه های اجرایی ایجاد اتحاد گفتمان آموزشی ورزش محور

مبتنی بر راهبرد نوین تربیت دینی

 

 

آمنه نقدعلی 1، مهدیار مرصعی *2

1. کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیر ورزش مدارس منطقه 11 شهر تهران

 2. کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، آموزگار تربیت بدنی مدارس ناحیه 2 شهر ری

 

آدرس ایمیل نویسنده مسئول: [Mahdiyar.morassaei@gmail.com]*

 

مقدمه: حل مشکلات تربیتی همیشه در راس امور مربوط به تعلیم و تربیت دانش آموزان قرار دارد. از گذشته برنامه های تربیتی پر کردن اذهان دانش آموزان با صفات اخلاقی فراوان بوده است. در راهبرد نوین که قصد به آزمون گذاشتن آن در این تحقیق داریم، سعی می شود به اصلی ترین و محوری ترین بحث یعنی مبارزه با نفس و نه گفتن به خویشتن پرداخته می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی شیوه های اجرایی ایجاد اتحاد گفتمان آموزشی ورزش محور مبتنی بر راهبرد نوین تربیت دینی می باشد(1).

روششناسی: روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی و ترکیبی است. که برای بررسی شیوه های اجرایی ایجاد اتحاد گفتمان آموزشی ورزش محور مبتنی بر راهبرد نوین تربیت دینی علاوه به بررسی منابع اعم از مکتوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها، اقدام به طراحی پرسشنامه باز پاسخ گردید و به شیوه های گوناگون اعم از مشاهده و مصاحبه با معلمین و مدیران و اقدام به توزیع و جمع آوری اطلاعات و تحیل آن ها پرداخته شد. نمونه به شیوه در دسترس از بین معلمان و مدیران مدارس دولتی برخی از مناطق شهر تهران انتخاب گردیدند.

نتایج: با بررسی فرصت های موجود در مدارس سوگندنامه المپیاد درون مدرسه ای بهترین فرصت برای ایجاد اتحاد گفتمان تمامی ارکان آموزشی مدرسه می باشد. تا با سر لوحه قرار دادن راهبرد نوین تربیت دینی و تبدیل سوگندنامه به ادب نامه و اتحاد واژگان مبنی بر ادب مسایل تربیتی مدرسه به پیش ببرند. یافته ها نشان داد تنظیم ادب نامه مختصر مبتنی بر مبارزه با نفس و نه گفتن در مواقع اضطراری همچون کنترل زبان در مواقع خشونت و استفاده از راهکار مشارطه، مراقبه و محاسبه و تبیین آن توسط آموزگار تربیت بدنی و سایر آموزگاران می تواند به حل مشکلات اخلاقی دانش آموزان کمک کند.

بحث و نتیجهگیری: ورزش محور قرار دادن مسایل تربیتی مدارس از جمله نتایج این پژوهش می باشد. ایجاد اتحاد گفتمان آموزشی ورزش محور مبتنی بر راهبرد نوین تربیت دینی می تواند از طریق ادب نامه المپیاد درون مدرسه عملیاتی گردد. معلمین ورزش می تواند قبل از شروع مسابقات با در اختیار قرار دادن یک نخسه از ادب نامه به هر دانش آموز شاخص های اصلی مورد انتظار تمامی ارکان آموزشی به اطلاع  و آگاهی آنان برسانند. اخذ امضاء از دانش آموزان و کمک گرفتن از اولیاء با استفاده از راهکار ارئه شده تاثیر به سزایی در حل مشکلات تربیتی اموزشگاه کشور خواهد داشت.

 

واژههای کلیدی: راهبرد نوین تربیت دینی، اتحاد کفتمان، ورزش محور.

منابع

1.             Panahiyan, A., The main strategy in the system of religious education from the site http://bayanmanavi.ir/post/1460:, 2014.

 

منبع : وبلاگ رسمی آب درمانی و آموزش شناچکیده آخرین مقاله علمی ام در زمینه تعلیم و تربیت ورزشی در همایش بین امللی تربیت بدنی رو نمایی شد.
برچسب ها : تربیت ,ورزش ,اتحاد ,راهبرد ,نوین ,محور ,راهبرد نوین ,نوین تربیت ,ورزش محور ,تربیت بدنی ,تربیت دینی ,ایجاد اتحاد گفتمان ,اتحاد گفتمان آموزشی ,اجرا

آشنایی با رزومه کاری مهدیار مرصعی به روز رسانی فروردین95

:: آشنایی با رزومه کاری مهدیار مرصعی به روز رسانی فروردین95

بسمه تعالی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  مهدیار مرصعی تاریخ تولد: 1361/6/16محل تولد: تهران

آدرس پست الکترونيک: mahdiyar.morassaei@gmail.com       

تلفن تماس:09127933430          

وضعیت تاهل:‌متاهل دارای 2 فرزند

 

سوابق تحصیلی

کارشناسي: رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ورودی سال 1383 ، فارغ التحصیل سال 1386، معدل:17/70

کارشناسی ارشد:رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، ورودی سال 1391، فارغ التحصیل سال 1393،معدل :16/60

پایان نامه کارشناسی ارشد:تدوین نظام نامه اخلاقی مربیان شنای ایران

 به راهنمایی دکتر حسین پور سلطانی زرندی  و مشاوره دکتر رضا شجیع

 

 زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی

مدیریت ورزشی در سه حوزه

  • تعلیم و تربیت ورزشی
  • ورزش همگانی
  • اخلاق در ورزش

افتخارات

                                     کسب عنوان معلم پژوهنده برگزیده منطقه ای و استانی جشنواره معلمین پژوهنده در سال های 1391 و 1392

 کسب مقام نخست استانی در نهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تربیت بدنی در سال 1391

کسب مقام برتر منطقه ای در جشنوراه تجارب برتر تربیتی سال 94-1393 کسب لوح تقدیر از مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران،جناب آقای علی رضا کمرئی

کسب تقدیرنامه از سوی مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای حمید رضا  حاجی بابایی

کسب تقدیرنامه  از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، جناب آقای محمدیان

کسب تقدیرنامه از سوی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ، جناب آقای حسین هژبری

کسب تقدیرنامه از سوی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش، جناب آقای مهرزاد حمیدی

کسب تقدیرنامه به پاس موفقیت های علمی و پژوهشی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، جناب آقای رحیم زمانی

کسب تقدیرنامه از سوی مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی  وزارت اموزش و پرورش ، جناب اقای حسین بابویی

عضویت درانجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

عضویت در انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

سابقه عضویت در هیئت تحریریه مجله ورزش خانواده

راه‌اندازی اولین ایستگاه ورزش تندرستی ویژه نابینایان در شهر تهران با همکاری موسسه عصای سفید

راه اندازی و دبیر کانون ورزشکاران شفق و کسب تقدیرنامه از ریاست فرهنگسرای شفق، سرکار خانم معصومه ایمان پور

 

سوابق تدریس

تدریس درس تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 86-1385، دوره کارآموزی(2) به راهنمایی دکتر آذربایجانی

تدریس دروس دوومیدانی و آزمون های ورزشی، سال سوم، هنرستان آریو مصلی نژاد، رشته تربیت بدنی، سال تحصیلی 93-1392

تدریس درس تربیت بدنی، مقطع راهنمایی، مدرسه راهنمایی جواد الائمه منطقه 11، سال های 1390-1391

تدریس درس تربیت بدنی، مقطع ابتدایی، مدارس ناحیه2 شهر ری، از سال 1389 تا کنون

 

سوابق اجرایی

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه غیر دولتی البرز نو منطقه6تهران سال 87-1386

عضو کمیته داوطلبین چهارمین دوره بازی های زنان کشورهای اسلامی- تهران سال 2005

عضو کمیته داوطلبین هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه سال 2015

مربی ایستگاه تندرستی پارک های منطقه6 ، ساعی، شفق سال 1386 تا 1389

کارشناس ورزش شهرداری منطقه6 ، سال 1387 تا 1389و مسئول برگزاری اولین المپیاد ورزشی محله یوسف آباد

مربی شنا استخر چهار فصل انقلاب ، سال 1389 تا 1391

سرپرست کلاس های آموزشی و ناظر فنی آکادمی شنای استخر چهار فصل باشگاه انقلاب از سال 1391 تاکنون

منشی صندوق انتخابات در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مسئول کمیته فنی المپیاد درون مدرسه ای شهدای جوانمرد سال 94-1393

کاندیدای چهارمین دوره انتخابات شورایاری های محلات تهران سال1393

عضو فعال در پایگاه نبی اکرم(ص) بسیج طلاب و مسئول تربیت بدنی پایگاه 

مسئول کانون فرهنگی هنری قبله مسجد شیشه

سوابق پژوهشی

تألیف و ترجمه کتاب:

تألیف کتاب ”میان وعده ورزشی” ، در دست اقدام

ترجمه کتاب “تمرین در آب” ، در دست اقدام

مقالات ارسال شده به مجلات و کنگره ها:

الف) مقالات علمی- پژوهشی

1.تدوین نظام نامه اخلاقی مربیان شنای ایران، مجله علمی پژوهشی انجمن اخلاق در علم و فناوری، در دست داوری

ب) مقالات علمی ترویجی و همایشی

1.بررسی روش‌های کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی، چهارمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشگاه الزهراء - تهران-15و16آذرماه سال 1385)

2.توصیف شیوه نهادینه سازی الگوی ورزش ایرانی اسلامی به همراه برخی از آموزه های سبک زندگی اسلامی متناسب با سن کودکی در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی برخی از مدارس شهر ری، اولین همایش ملی واکاوی و تبیین منوییات مقام معظم رهبری درباره ورزش همگانی و فعالیت بدنی (تهران-18و19 آذر ماه سال 1392)

3.توصیف الگوی منتخب دستیابی به اهداف تربیتی در مدارس ابتدایی از طریق زنگ ورزش، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور گرمسار 1392

4.توصیف نیم رخ سبک زندگی اسلامی ورزشکاران همگانی وغیر ورزشکاران(مطالعه موردی: شهر تهران)، اولین همایش ملی رویکرد های نوین علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، بهمن ماه1392

5.تبیین طرح درس نویسی ورزشی با هویت ایرانی اسلامی، سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی،سال1393

6..ارائه الگویی‌کاربردی مبتنی بر برنامه سازی تلویزیونی برای روشن کردن موتور محرک ورزش همگانی از طریق ورزش قهرمانی،اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور- لرستان، خرداد ماه سال 1393 

7.ارائه چهار چوب نظری برای توسعه تربیت ایرانی اسلامی با رویکرد استفاده حداکثری از وضع موجود فعالیت های ورزشی مدارس ابتدایی، همایش ورزش و توسعه پایدار- دانشگاه تهران و وزارت ورزش و جوانان ،11و12 بهمن ماه سال 1393

8.تبیین مصادیق اخلاق حرفه ای مربیگری شنای آماتوری در ایران از دیدگاه برخی مربیان باسابقه، اولین همایش انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران سال 1393

9.تدوین نظام نامه اخلاقی مربیان شنای ایران، اولین همایش انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران سال 1393

10. تبیین نظام نامه اخلاق حرفه ای مربیان شنای ایران، هشتمین همایش بین مللی علوم ورزش- پژوهشگاه تربیت بدنی سال1393

11.توصیف شیوه بهره برداری اخلاقی از المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ، چهارمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1394

12. ارائه راهکار برای پیاده سازی نظام بازاریابی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای از دیدگاه برخی مدیران و معلمین ورزش، اولین همایش ملی بازار یابی ورزشی، تهران آکادمی ملی المپیک، سال 1394.

13. ارائه راهکار عملیاتی برای دستیابی به ورزشکاران با اخلاق در آینده،اولین همایش انجمن ملی مدیریت ورزشی ایران، تهران دانشگاه علامه طباطبایی،سال 1394.

14. توصیف شیوه همسو سازی فعالیت های ورزشی موجود مدارس کشور با هدف دستیابی به توسعه پایدار ورزش همگانی، اولین همایش ورزش برای همه، تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، 1394.

15. بررسی اندوخته ورزش همگانی دانش آموزان دهه70 با هدف تحلیل اثر بخشی برنامه‌های ورزشی در گذشته، اولین همایش ورزش برای همه، تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، 1394.

16. بررسی شیوه های اجرایی ایجاد اتحاد گفتمان آموزشی ورزش محور مبتنی بر راهبرد نوین تربیت دینی،نهمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم. تهران، دانشگاه شهید بهشتی، اسفند1394.

شرکت در سمینار ها ، کارگاه ها

1.کارگاه ماساژ درمانی از انجمن حرکت سبز ایران سال 1384

2.کارگاه روانشناسی ورزش از پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد

3.کارگاه یوگا و مدیتیشن از پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد

4.کارگاه طراحی و برنامه ریزی تمرینات ورزشی در ورزش قهرمانی از اداره کل تربیت بدنی استان تهران

5.همایش جلوگیری از آسیب‌های ورزشی و حرکات اصلاحی از هیئت ورزش های همگانی استان تهران

6.کارگاه روش تحیق از باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

7.کارگاه مقاله‌نویسی از باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

8.سمینار ورزش، محیط‌زیست و توسعه پایدار از سازمان ورزش شهرداری تهران

9.سمینار تخصصی طراحی سیکل های سالیانه تمرین با وزنه،فدراسیون پرورش اندام

10.کرسی آزاد اندیشی خصوصی سازی در ورزش، چالش ها و فرصت ها ،دانشگاه شهید بهشتی

11.کارگاه ماساژ بعد از مسابقه(ریکاوری)دانشگاه شهید بهشتی

12.کارگاه اجرای برنامه های استراتزیک با رویکردBSC، همایش ملی دانشگاه پیام نور

13.کارگاه گردشگری ورزشی، همایش ملی دانشگاه پیام نور

14.کارگاه مدیریت راهبردی برای بازاریابی در ورزش در فدراسیون ها و باشگاه ها، همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

15.کارگاه تربیت مدیر بازاریابی برای فدراسیون ها، همایش ملی بازاریابی ورزشی، آکادمی ملی المپیک

16.کارگاه مدیریت منابع انسانی در ورزش ،همایش انجمن ملی مدیریت ورزشی ایران

17.کارگاه توسعه خدمات در باشگاه های ورزشی،همایش انجمن ملی مدیریت ورزشی

18.کارگاه تنظیم کسب وکار شخصی در ورزش، همایش انجمن ملی مدیریت ورزشی

19.کارگاه ورزش بادی بالانس فدارسیون ورزش همگانی

توانمندي‌ها ومهارت‌ها ورزشی

1.دان یک ‌چی‌کونگ  سبک BaDuanJin  از کمیته CHINESE HEALTH QIGONG

2.مربی درجه2 دومیدانی

3.مربی درجه3 آمادگی جسمانی

4.مربی درجه3 ایروبیک

5.مربی درجه3 پانکریشن سبک تونیک(برایتونیک : ورزش از طریق خط بریل نابینایی)

6.مربی درجه3 شنا

7.مربی درجه3  ورزش درمانی در آب (HYDROTHERAPY)

8.مربی درجه3 بدمینتون

 

دوره های ضمن خدمت:تربیت سیاسی، روش های فعال یاددهی -یادگیری، اصول و فنون مشاوره و راهنمایی،آموزش و توسعه فرهنگ نماز، آموزش بزرگسالان،فناوری های آموزشی،اقدام پژوهی، آشنایی با افکار شهید مطهری، پدافند غیرعامل، حقوق کودک، قصه گویی، پرورش حس مذهبی، بررسی و تحلیل روش تدریس تربیت بدنی پایه دوم و ششم، مبانی تربیت اسلامی، تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی، آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری، مبانی و اصول  سند تحول، اصول اعتقادی اسلام از سوی مر کز آموزش های ضمن خدمت آموزش و پرورش ناحیه2 شهر ری

 

 

منبع : وبلاگ رسمی آب درمانی و آموزش شناآشنایی با رزومه کاری مهدیار مرصعی به روز رسانی فروردین95
برچسب ها : تربیت ,ورزشی ,ورزش ,بدنی ,همایش ,دانشگاه ,تربیت بدنی ,علوم ورزشی ,اولین همایش ,مدیریت ورزشی ,دانشگاه آزاد ,نامه اخلاقی مربیان ,علوم ورزشی ایران ,